Privacy verklaring

Wie zijn wij

Gezonde Leefstijl Company B.V. (hierna GLC) is een bedrijf dat mensen in beweging zet door gebruik te maken van haar eigen gecombineerde leefstijlinterventies. Met gesubsidieerde programma’s worden mensen verbonden aan gemeenten, zorg, welzijn en sport.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door de GLC verzameld worden. De meeste gegevens die GLC verwerkt hebben te maken met het aanbieden van overeenkomsten en oplossingen voor (mogelijke) klanten.  Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Deze verklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die GLC ontvangt van en over deze individuen.

Wij begrijpen dat het gebruik van uw gegevens uw vertrouwen vereist. We zullen daarom de hoogst mogelijke data privacy standaards hanteren en uw data alleen gebruiken voor duidelijk beschreven doeleinden en in overeenstemming met uw data privacy rechten.

Dit privacy statement beschrijft in de volgende secties hoe GLC de persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten, sollicitanten en websitebezoekers verzamelt, verwerkt en gebruikt.

GLC kan dit Privacy Statement wijzigen (laatste aanpassing 18 mei 2020). We raden u aan om deze Privacy Verklaring te raadplegen, in ieder geval als u (opnieuw) persoonsgegevens aan GLC verstrekt. Indien een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop GLC persoonsgegevens verwerkt zal dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Zoals gedefinieerd in de algemeen geldende privacy wetgeving is de Gezonde Leefstijl Company B.V. gevestigd aan de Geersbroekseweg 23, 4858RE Ulvenhout AC (hierna GLC en/of wij en/of ons), verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

GLC heeft één vestiging in Ulvenhout AC en verder geen vestigingen binnen of buiten Europa.

GLC is verantwoordelijk voor al uw gegevens die worden verwerkt via de website www.gezondeleefstijlcompany.nl , maar ook gegevens die worden gebruikt voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies en binnen onderzoeken en het maken van facturen.

Wanneer verzamelt en verwerkt GLC welke persoonsgegevens?

De GLC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u producten/diensten van ons afneemt slaan wij uw contact- en NAW-gegevens op;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze website wordt informatie over hoe u de website gebruikt opgeslagen. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wij vragen u vriendelijk om ons te helpen om uw gegevens up to date te houden door ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonsgegevens, in het bijzonder van uw contact/ NAW gegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

GLC zal uw gegevens alleen verwerken als dit nodig is voor onze dienstverlening. Wij verwerken uw gegevens in de volgende gevallen:

 • Voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u;
 • Omdat we daar toestemming van u voor hebben gekregen;
 • Omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben; (alleen van toepassing als uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons in afzonderlijke gevallen);
 • Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens te beschermen treffen wij verschillende beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling en authenticatie tools die in lijn zijn met de actuele stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden.

We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria voor de toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens overeenkomstig het beginsel van ‘noodzaak tot kennisname’ (beperking tot zo min mogelijk mensen) en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • Uitsluitend overdracht van verzamelde cookiegegevens in versleutelde vorm;
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers;
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze automatisch verwijderd of opgeslagen in een formaat waardoor deze gegevens niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon zodra de laatste taak is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisering en artikel 17 van de AVG, heeft GLC interne procedures voor verwijdering ontwikkeld. De fundamentele principes waarop uw persoonsgegevens worden verwijderd zijn hieronder beschreven.

Gebruik voor naleving van een contract

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – gedurende 7 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gebruik voor klantenservice- en marketingdoeleinden

De van u verzamelde gegevens voor werving- en selectiedoeleinden kunnen gedurende 2 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat.

Hoe kunt u uw gegevens inzien en uw privacy voorkeuren wijzigen?

Onze website maakt geen gebruik van cookies. U hoeft hiervoor dus geen privacy voorkeuren op te geven.

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij GLC vastgelegd en bewaard worden. Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door ons. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij GLC vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Mocht u de gegevens nodig hebben die bij GLC opgeslagen liggen, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient GLC al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Het gebruik maken van deze rechten kan via meike@gezondeleefstijlcompany.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt (in het geval van websitebezoekers) dan wel kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (in het geval van leveranciers en klanten).

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat GLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Contact met ons

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door ons, de manier waarop wij daarmee omgaan of over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met de GLC via onderstaande adresgegevens:

Email: meike@gezondeleefstijlcompany.nl

Telefoonnummer: 06 27 11 80 40

Adres: Geersbroekseweg 23, 4858 RE Ulvenhout AC

Uw privacy rechten

In overeenstemming met de AVG heeft u als individu de volgende rechten die u in uw relatie tot ons kunt gebruiken. In de volgende sectie worden uw rechten toegelicht zoals deze zijn gedefinieerd in de AVG. Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen we u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen.

Overeenkomstig de AVG hebt u als betrokkene met name de volgende rechten ten aanzien van de GLC:

Recht op inzage en correctie (artikel 15 en 16 AVG)

U kunt ons altijd vragen welke gegevens wij van u verwerken. Deze informatie heeft onder andere betrekking op de gegevenscategorieën die we verwerken, de doeleinden voor de verwerking, de herkomst van de gegevens (indien we deze niet rechtstreeks van u ontvangen hebben) en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we uw gegevens hebben doorgestuurd.

Recht op correctie

U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij van u hebben op een correcte manier te verwerken en om deze zo up to date mogelijk te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij ter beschikking hebben.

Verzoek tot inzage

U kunt een verzoek tot inzage indienen. Deze informatie wordt gratis verstrekt. U kunt dit overzicht ontvangen door een email te sturen aan meike@gezondeleefstijlcompany.nl  uw verzoek. Hierbij moet een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs worden meegestuurd; deze dient te worden aangeleverd conform instructies van de rijksoverheid (zie bijgaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs).

Recht om uw gegevens te verwijderen (artikel 17 AVG)

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Wij kunnen alleen aan dit verzoek voldoen als aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan. In overeenstemming met artikel 17 van de AVG kan dit het geval zijn indien:

 • Uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden verkregen of verwerkt;
 • U uw toestemming intrekt, die de basis was voor het verwerken van de persoonsgegevens en er geen andere wettelijke grondslag is om deze te verwerken
 • U bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens en er geen andere legitieme reden is om deze te verwerken of indien u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw gegevens voor direct marketing;
 • Indien de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

Of indien de verwerking niet noodzakelijk is:

 • Om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan een wettelijke verplichting waardoor wij verplicht zijn om uw gegevens te verwerken;
 • In het bijzonder in verband met wettelijke bewaartermijnen
 • Om rechtsvorderingen te doen gelden/ uit te oefenen of ter verwering/ verdediging tegen juridische claims.

Recht om uw data te blokkeren/ op beperking van verwerking (artikel 18 AVG)

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken/ te blokkeren indien:

 • U de juistheid van uw gegevens betwist dit kan alleen voor de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw gegevens te controleren
 • Verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u de gegevens niet wilt laten verwijderen en in plaats daarvan om een beperking van gebruik vraagt.
 • Wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze gegevens wel nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren;
 • U een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, maar er nog niet besloten is of onze rechtmatige gronden zwaarder wegen dan uw redenen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Dataportabiliteit artikel 20 AVG) 

Op uw verzoek sturen wij, indien dat technisch mogelijk is door naar een andere verantwoordelijke entiteit of kunt u bepaalde gegevens van ons meekrijgen op een overdraagbare gegevensdrager. Dit recht is alleen van toepassing indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die voortkomen uit een bijzondere situatie voor u, vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zullen wij niet langer uw gegevens verwerken. Dit laatste is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. Of indien we uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren.

Tijdslijnen om te voldoen aan uw individuele rechten

Over het algemeen zullen wij ons best doen om binnen een maand aan uw verzoek te voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkene/ afhankelijk van de reden die ten grondslag ligt aan een specifiek individueel recht of vanwege de complexiteit van uw verzoek.

Beperking in het voorzien aan informatie ten aanzien van uw rechten

Als u een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten tot ons richt, zullen wij spoedig laten weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. In sommige gevallen mogen wij dit verzoek namelijk weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt gegevens te wissen die wij nog nodig hebben vanwege belastingtechnische redenen of andere wettelijke vereisten. Als dit het geval is zullen wij uitleggen waarom wij niet geheel aan uw verzoek kunnen voldoen.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

GLC neemt uw opmerkingen/ bezwaren en rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw opmerking of bezwaar hierover niet naar behoren hebben behandeld, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.