GLI boost Rotterdam

De Gezonde Leefstijl Company mag aan de slag met het ondersteunen van Gemeente Rotterdam bij het bereiken van de groep kwetsbare Rotterdammers met een ongezonde leefstijl. Wij hebben een plan dat inzet op het potentieel dat de Gecombineerde Leefstijl Interventie biedt. Dit plan sluit aan bij het gedachtegoed van de wijkpreventieketen, met de daarin beoogde samenwerking tussen het medische en sociale domein. Onze inzet binnen deze wijkpreventieketen start in de wijken Beverwaard, Crooswijk en Oude Noorden en kan dienen als blauwdruk voor de andere wijken in Rotterdam.

Er wordt per wijk een startfoto gemaakt van beschikbare leefstijlcoaches en welke GLI’s zijn of worden uitgevoerd in die wijken. Hierbij worden de direct aangrenzende wijken ook meegenomen vanwege het feit dat bewoners van die wijken gebruik zouden kunnen maken van de GLI.

Bij de actieve GLI locaties en bij eventuele gestopte GLI locaties worden ervaringen met de GLI opgehaald en uitdagingen in kaart gebracht. Tevens inventariseren we bij hen de ondersteuningswensen. Waar lopen zij tegen aan? Wat kan hen helpen?

De inventarisatie van aanbevelingen/uitdagingen zijn input voor onze ondersteuning. De aanbevelingen worden besproken met Rijnmond Dokters en gemeente en aangescherpt met hun input voordat we deze landelijk inbrengen in overleggen. Er wordt een routekaart gemaakt voor de actiepunten die uit het behoefte-onderzoek komen en de afhandeling ervan.

Het behoefteonderzoek in de 3 wijken is de basis voor de noodzakelijke ondersteuning van de (potentiële) GLI aanbieders. Hierbij wordt aangesloten bij de realisatie van de wijkpreventieketens in die 3 wijken.

We fungeren als helpdesk voor alle GLI-aanbieders. Wij bieden deze ondersteuning door het begeleiden van de professionals tijdens de uitvoering van de GLI. Wij denken dat de verschillende GLI’s elkaar mooi aanvullen. Wij ondersteunen ze bij het maken van een weloverwogen keuze welke GLI bij welke Rotterdammer in te zetten, de contacten met het sociale domein en hulp bij de administratieve last die ze ervaren.

Om meer Rotterdammers te laten instromen zal actief ingezet worden op communicatie over de GLI in Rotterdam. Samen met Rijnmond Dokters en gemeente Rotterdam bekijken we hoe een publiekscampagne kunnen inzetten.

Opdracht voor Lokaal Preventie Akkoord Hengelo

In 2022 heeft de Gezonde Leefstijl Company (GLC) een opdracht gekregen om gemeente Hengelo advies te geven hoe de Gecombineerde Leefstijl Interventie een boost kan krijgen. Op dit moment zijn er te weinig locaties die de GLI aanbieden en worden te weinig deelnemers bereikt om het verschil te maken in het terugdringen van de cijfers overgewicht en obesitas. De GLC zet in op meer bekendheid met de GLI voor professionals en potentiële deelnemers, meer locaties die een GLI willen aanbieden en ondersteuning van alle GLI aanbieders.

Allereerst is gestart met een “0- meting” door in kaart te brengen welke organisaties een GLI aanbieden in Hengelo. Elke aanbieder is benaderd voor een interview over de ervaringen met de GLI en de uitdagingen die er zijn tijdens de implementatie ervan. Daarnaast is gevraagd naar noodzakelijke ondersteuning en zaken die in 2022 aangepakt zouden moeten worden. Vervolgens zijn de interviews uitgewerkt en de uitdagingen gebundeld. De komende maanden worden de prioriteiten vastgesteld met de GLI aanbieders en wordt bekeken met samenwerkingspartners in Hengelo hoe een verbeterslag gemaakt kan worden.

Integraal werken aan een gezonde leefstijl: interventiekaart overgewicht volwassenen

Het RIVM heeft interventiekaarten gemaakt om gemeentes te helpen bij het integraal werken aan een gezonde leefstijl. De interventiekaarten gaan over: Roken, Overgewicht kinderen, Overgewicht volwassenen, Mentale gezondheid jongeren, Bewegen bij volwassenen en ouderen en Alcohol. Op de kaarten staan tips en een overzicht van mogelijke interventies en partners.

Als Gezonde Leefstijl Company zijn we trots dat we met onze beide interventies op de interventiekaart voor Overgewicht volwassenen staan: De GLI Samen Sportief in Beweging en Samen Gezond Eten en Bewegen. Nog mooier is dat we daarbij de vermelding krijgen dat de interventies speciaal ontwikkeld zijn voor en getoetst bij inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES).

De interventiekaart kan worden gedownload via deze link: https://www.loketgezondleven.nl/documenten/interventiekaart-overgewicht-volwassenen.

Mooi artikel in NRC

Mooi artikel van het NRC over de gezondheidsbevorderende trajecten die gemeente Rotterdam inzet voor Rotterdammers die een afspraak tot tegenprestatie aangaan in het kader van hun uitkering. Wij onderschrijven dat heel goed gestart kan worden met zo’n traject vanuit extrinsieke motivatie en het ‘moeten deelnemen’. Tijdens het traject wordt dit omgezet in intrinsieke motivatie. Nu al zo vaak gezien dat deelnemers aan onze interventies Samen Sportief in Beweging en Samen Gezond Eten en Bewegen naast een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen krijgen en meer zijn gaan participeren in de maatschappij!

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/dieet-en-sport-als-tegenprestatie-a4014018

Webinar Pharos

We hebben meegewerkt aan een webinar over de Gecombineerde Leefstijl Interventie en het bereik van de lage sociaal economische doelgroep. Via onderstaande link kun je onze bijdrage bekijken:

Erkenning ‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’ binnen!

Sinds 5 juni 2020 is onze gecombineerde leefstijlinterventie Samen Sportief in Beweging erkend door het RIVM met het keurmerk ‘eerste aanwijzing voor effectiviteit’. Met dank aan het onderzoek van het Erasmus MC naar de effecten onder de doelgroep lage ses!

We gaan nu door naar de volgende stap : opname in de basisverzekering!

Voorlopige stop groepen SGEB

Vanwege het Corona virus zullen de groepen SGEB in Bloemhof en Crooswijk voorlopig niet doorgaan (vanaf 6 maart). Zodra de situatie dat toelaat gaan de groepen weer starten op de verschillende locaties.